fbpx

นายจ้างเฮ ครม.ผ่อนผันต่างด้าวอยู่ไทยต่อได้

ครม.เคาะผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อสามารถอยู่ทำงานในไทยได้ต่อไป 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีมติเห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค. 2562 กลุ่มมติ ครม. 4 ส.ค. 2563 กลุ่มมติ ครม. 10 พ.ย. 2563 และกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลงเพราะผลของกฎหมาย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 27 ก.ค. 2565 โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 2566 รวมทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวจาก 30 วัน เป็น 60 วัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวตามกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 เพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตราวีซ่า ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และดำเนินการให้มีเอกสารประจำตัวฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือกำลังจะหมดอายุ ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันตามกำหนดเวลา