fbpx
MOU พม่า ลาว กัมพูชา
รับทำ เปลี่ยน พาสปอร์ต พม่า ลาว กัมพูชา

เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน”

[:th][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3819″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เปิดเงื่อนไข ในการให้แรงงานต่างด้าว “ขายของหน้าร้าน”
.
1. คุณสมบัติของนายจ้าง : จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับยกเว้น
.
2. โควตาในการจ้างแรงงาน : นายจ้างตามข้อ 1. จะได้รับสิทธิ
(โควตา) ในการจ้างดังนี้
.
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีในปีที่ผ่านมา ได้โควตา 1 คน
.
2.2 ชำระภาษีในปีภาษีที่ผ่านมาไม่เกิน 50,000 บาท ได้โควตา 3 คน
.
2.3 ได้ชำระภาษีมากกว่าข้อ 2.2 จะได้โควตาเพิ่ม 1 คน ทุกๆ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 คน
.
2.4 หากลูกจ้างเต็มโควตาข้อ 2.3 แต่ต้องการจ้างคนต่างด้าวเพิ่ม ให้เพิ่มได้ 1 คน ทุกการจ้างคนไทย 30 คน หากนายจ้างจ้างคนขายของหน้าร้านเต็มโควตา แต่อยากจ้างคนขายของเพิ่ม หากได้จ้างคนไทยเกินกว่า 10 คน ให้สามารถจ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน และอีก 1 คนทุกการจ้างคนไทยอีกทุกๆ 10 คนต่อไป แต่รวมไม่เกิน 20 คน
.
2.5 กรณีเพิ่งประกอบกิจการ หรือเพิ่งจดทะเบียน ในปีภาษีที่ผ่านมา ได้โควตาเพียง 1 คน แต่อยากจ้างคนขายของเพิ่ม หากได้จ้างคนไทยเกินกว่า 10 คน ให้สามารถจ้างคนต่างด้าวเพิ่มได้ 1 คน และอีก 1 คนทุกการจ้างคนไทยอีกทุกๆ 20 คน แต่รวมไม่เกิน 3 คน
.
• แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิขายของหน้าร้านเมื่อ
– ได้รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแสดงสิทธิในการขายของหน้าร้าน
– ยื่นคำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตได้ที่ สนง. จัดหางานในพื้นที่
.
• สำหรับพาณิชยกิจที่ได้รับการ ยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์มี
ทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่
.
1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย
2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart