fbpx

สำนักงานจัดหางาน

สำนักงานจัดหางาน-กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางาน (เดิมคือ สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด) เดิมเคยอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย แต่ได้ถูกโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ เงินงบประมาณ ไปเป็นส่วนราชการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๖

กระทรวงแรงงาน

ซึ่งต่อมา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการจัดกลุ่มภารกิจใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกัน จัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ได้แบ่งส่วนงานของสำนักงานจัดหางานไว้ดังนี้

๑. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๕ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

๒. สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ส่วน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๖ – ๑๐ จะเป็นหน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้นภายใน

สจก.๑-๑๐

ภารกิจงานของ สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ และ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ดังนี้

๑. งานจัดหางานในประเทศ
๑.๑ การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงานผู้ว่างงาน และรับแจ้งตำแหน่งงานว่างนายจ้าง/สถานประกอบการ
๑.๒ การให้บริการจัดหางานแก่ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัว)
๑.๓ การให้บริการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ (นักเรียน/นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ)
๑.๔ ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
๑.๕ การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่
๑.๖ วันนัดพบแรงงาน

๒. งานแนะแนวอาชีพ
๒.๑ การแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
๒.๒ การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
๒.๓ การแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป
๒.๔ การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

๓. งานจัดหางานต่างประเทศ
๓.๑ รับลงทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
๓.๒ รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงาน/ทำงานต่างประเทศ
๓.๓ รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (เดินทางครั้งแรก)
๓.๔ รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)
๓.๕ รับคำขอการอนุญาตให้บริษัทจัดหางานรับสมัครคนหางานจากจังหวัดอื่นๆ
๓.๖ รับคำขอการอนุญาตให้บริษัทจัดหางานตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ ที่ได้รับอนุญาต

๔. งานคุ้มครองคนหางาน
๔.๑ รับคำขอ/ต่ออายุใบอนุญาตบริษัทจัดหางาน
๔.๒ รับคำขอและพิจารณาจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวลูกจ้าง/ตัวแทนของบริษัทจัดหางาน
๔.๓ ควบคุม ตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๔.๔ รับเรื่องร้องทุกข์คนหางานที่ถูกหลอกลวง
๔.๕ ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๔.๖ ให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ

๕. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
๕.๑ พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
๕.๒ พิจารณาการอนุญาตเปลี่ยน/เพิ่มการทำงาน สถานที่/ท้องที่การทำงาน
๕.๓ ตรวจสอบสถานประกอบการและการดำเนินคดีผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๔ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๖ พิจารณาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯพื้นที่รับผิดชอบสถานที่ตั้งโทรศัพท์
เขตพื้นที่ ๑บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร บางคอแหลมเลขที่ ๔๓๘/๑๑๕ ซอยจันทน์ ๔๗ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐(๐๒)๒๑๑-๖๒๐๕, (๐๒)๒๑๑-๗๘๑๕, (๐๒)๒๑๑-๗๕๕๘ Fax.(๐๒)๒๑๑-๙๕๘๔
เขตพื้นที่ ๒จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะเลขที่ ๔๘-๔๘/๑ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐(๐๒)๔๒๗-๖๑๐๙, (๐๒)๔๒๗-๕๙๑๘ Fax.(๐๒)๔๒๗-๖๐๖๒
เขตพื้นที่ ๓คลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวงเลขที่ ๕ อาคาร ๗ ชั้น ซอยบางนา-ตราด ๓๔ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐(๐๒)๓๙๘-๗๖๑๕, (๐๒)๓๙๘-๖๖๑๒ ต่อ ๒๒, ๒๕, ๒๖ Fax.(๐๒)๓๙๘-๗๐๑๙
เขตพื้นที่ ๔คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม วังทางหลางเลขที่ ๗,๙,๑๑ ซอยนวมินทร์ ๙๘ ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐(๐๒)๙๔๘-๖๐๐๗-๙, (๐๒)๕๐๙-๒๕๙๐, (๐๒)๕๐๙-๗๙๔๔-๕ Fax.(๐๒)๕๑๐-๓๖๐๒
เขตพื้นที่ ๕คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหมเลขที่ ๕๕๕/๒๙-๓๓ หมู่ ๑๓ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐(๐๒)๕๔๐-๗๐๐๓-๙ Fax.(๐๒)๕๔๐-๗๐๐๘
เขตพื้นที่ ๖คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัดเลขที่ ๑๒๕ ห้างสรรพสินค้า พาต้า ปิ่นเกล้า ชั้น ๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐(๐๒)๔๓๔-๖๕๗๕-๗๗ Fax.(๐๒)๔๓๔-๖๕๗๕ ต่อ ๑๖
เขตพื้นที่ ๗ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขมเลขที่ ๒๔/๖ ชั้น M อาคาร เอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐(๐๒)๔๒๒-๓๙๑๖-๑๙ Fax.(๐๒)๔๒๒-๓๙๑๓, ๑๕
เขตพื้นที่ ๘ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์เลขที่ ๙/๑ อาคาร พลับพลาไชย อาคาร ๔ ชั้น ๖ซอยธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐(๐๒)๒๒๑-๗๓๑๔-๖, (๐๒)๒๒๑-๗๓๑๒-๓ Fax.(๐๒)๒๒๑-๗๓๑๓
เขตพื้นที่ ๙จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน หลักสี่ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ชั้น ๓ เลขที่ ๓๓๓/๑๐๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐(๐๒)๕๗๖-๑๗๘๐-๔ Fax.(๐๒)๕๗๖-๑๗๘๕
เขตพื้นที่ ๑๐ดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวางเลขที่ ๑๙ อาคารพงษ์สุภี ชั้น ๒ และชั้น ๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐(๐๒)๖๑๗-๖๕๘๑-๒, (๐๒)๖๑๗-๖๕๖๖ Fax.(๐๒)๖๑๗-๖๕๗๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

หน่วยงานโทรศัพท์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่๐๗๕ ๖๑๑ - ๑๑๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี๐๓๔ ๕๑๔ - ๙๔๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์๐๔๓ ๘๑๓ - ๒๒๘ - ๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร๐๕๕ ๗๑๐ - ๐๒๓ - ๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น๐๔๓ ๓๓๐ - ๕๕๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี๐๓๙ ๓๒๓ - ๘๔๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา๐๓๘ ๘๑๔ - ๓๕๘, ๕๑๔ - ๘๔๒ - ๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี๐๓๘ ๓๙๘ - ๐๕๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท๐๕๖ ๔๑๓ - ๐๓๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ๐๔๔ ๘๒๑ - ๐๘๘ - ๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร๐๗๗ ๕๐๔ - ๓๖๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย๐๕๓ ๗๑๘ - ๐๓๓ - ๔, ๖๐๐ - ๑๒๗
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่๐๕๓ ๒๒๒ - ๘๗๕, ๒๒๓ - ๓๒๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง๐๗๕ ๒๑๔ - ๐๒๗ - ๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด๐๓๙ ๕๓๐ - ๘๔๐ - ๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก๐๕๕ ๕๑๔ - ๕๖๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก๐๓๗ ๓๑๓ - ๒๐๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม๐๓๔ ๒๕๐ - ๘๖๑ - ๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม๐๔๒ ๕๑๓ - ๑๑๔ - ๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา๐๔๔ ๒๓๐ - ๔๖๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช๐๗๕ ๓๖๐ - ๐๔๗
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์๐๕๖ ๒๕๗ - ๐๓๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี๐๒ ๕๘๐ - ๙๒๗๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส๐๗๓ ๕๓๒ - ๐๙๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน๐๕๔ ๗๗๑ - ๐๒๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ๐๔๒ ๔๙๐ - ๘๕๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์๐๔๔ ๖๑๕ - ๐๐๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี๐๒ ๕๖๗ - ๐๖๓๐ - ๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๐๓๒ ๖๐๓ - ๘๒๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี๐๓๗ ๔๕๔ - ๐๒๑ - ๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี๐๗๓ ๓๓๖ - ๐๒๒, ๓๔๘ - ๐๐๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๐๓๕ ๒๑๓ - ๙๕๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา๐๕๔ ๔๘๒ - ๓๖๗
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา๐๗๖ ๔๑๑ - ๔๙๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง๐๗๔ ๖๑๔ - ๑๔๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร๐๕๖ ๖๑๒ - ๘๓๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก๐๕๕ ๒๘๒ - ๓๘๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี๐๓๒ ๔๒๔ - ๑๑๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์๐๕๖ ๗๒๐ - ๖๖๗ - ๘, ๗๒๑ - ๖๑๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่๐๕๔ ๕๑๑ - ๘๐๗
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต๐๗๖ ๒๑๙ - ๖๖๐ - ๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม๐๔๓ ๗๒๓ - ๕๔๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร๐๔๒ ๖๑๓ - ๐๓๗ - ๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน๐๕๓ ๖๑๑ - ๐๘๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร๐๔๕ ๗๑๑ - ๒๑๖ - ๗
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา๐๗๓ ๒๑๑ - ๕๘๙ - ๙๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด๐๔๓ ๕๑๕ - ๕๖๓ - ๔
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง๐๗๗ ๘๒๕ - ๔๐๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง๐๓๘ ๖๙๔ - ๐๒๒ - ๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี๐๓๒ ๓๒๒ - ๒๖๑ - ๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี๐๓๖ ๔๒๐ - ๓๖๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง๐๕๔ ๒๖๕ - ๐๔๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน๐๕๓ ๕๖๑ - ๐๙๐ - ๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย๐๔๒ ๘๑๑ - ๘๖๑
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ๐๔๕ ๖๑๔ - ๑๓๔, ๖๓๑ - ๔๘๒ - ๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร๐๔๒ ๗๑๔ - ๗๗๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา๐๗๔ ๓๑๔ - ๘๔๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล๐๗๔ ๗๒๒ - ๕๑๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ๐๒ ๒๘๒ - ๗๔๗๑ - ๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม๐๓๔ ๗๑๔ - ๓๔๒-๓
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร๐๓๔ ๘๒๐ - ๗๓๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว๐๓๗ ๔๒๕ - ๐๒๐ - ๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี๐๓๖ ๒๑๒ - ๑๗๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี๐๓๖ ๕๒๐ - ๒๓๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย๐๕๕ ๖๒๐ - ๕๒๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี๐๓๕ ๕๓๕ - ๓๘๘, ๔๐๘ - ๒๐๕ - ๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี๐๗๗ ๓๕๕ - ๔๒๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์๐๔๔ ๕๑๖ - ๐๑๗ - ๘
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย๐๔๒ ๔๑๒ - ๘๖๐
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู๐๔๒ ๓๑๒ - ๐๒๑, ๓๑๑ - ๔๒๔, ๓๑๒ - ๖๐๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง๐๓๕ ๖๑๓ - ๐๓๘ - ๙
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี๐๔๒ ๓๔๘ - ๕๘๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์๐๕๕ ๔๑๗ - ๐๑๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี๐๕๖ ๕๑๓ - ๐๒๕
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี๐๔๕ ๒๘๔ - ๔๔๕ - ๖
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ๐๔๕ ๕๑๑ - ๙๐๖

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!