fbpx
MOU พม่า ลาว กัมพูชา

New2

[:en]

กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีว่ามีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ การที่แรงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 อาชีพงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใหม่ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนนายจ้างมิให้จ้างคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694

สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่

[:]

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart