fbpx

โรคต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไทย (อัพเดท พ.ศ. ๒๕๖๔)

โรคต้องห้ามของแรงงาน

โรคต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว

กระทรวงมหาดไทยประกาศ กฎกระทรวงกำหนด โรคต้องห้ามของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในไทย หรือ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในไทย, มีผลบังคับใช้ ๓๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔)

โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว 1
โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว 2

โรคตามมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ

๑. โรคเรื้อน
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. โรคยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓
๖. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

โรคตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ

๑. โรคเรื้อน
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. โรคยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓
๗. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

labor

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงแรงงานต่างด้าว MoU ที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย โดยตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กฎกระทรวงฯ นี้ ได้กำหนดโรคโควิด ๑๙ เป็น โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ที่จะเข้ามาในประเทศ หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นมาอีก ๑ โรค จากเดิมที่มี ๖ โรค แรงงานต่างด้าวมีความจำเป็นจะต้องตรวจโรคและกักกันโรคก่อนเดินทางเข้าไปทำงานที่สถานประกอบการของนายจ้าง

swab

และ เฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหลังวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ในการตรวจสุขภาพ เพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน และ/หรือ เพื่อต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าวจะต้องตรวจโรคโควิด ๑๙ เพิ่มไปอีก ๑ โรคจากการตรวจโรคแบบเดิม (๖ โรค) ด้วย

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!