fbpx

คำถามที่พบบ่อย | Q&A

ถ้าเป็นกลุ่ม MOU หรือ กลุ่มที่ใช้เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแบบ MOU (กลุ่มมติ ๔ หรือ ๒๐ ส.ค. ๖๓) 


คนต่างด้าวก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ต่อนายทะเบียนว่า นายจ้างคนเดิมทำผิดต่อตนเองจริง และ!/หรือ! ตนได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการนำเข้า MOU ของตนกับนายจ้างเดิมจนหมดสิ้นแล้ว จึงจะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ (ม.๕๑) และคนต่างด้าวก็จะต้องหางานใหม่ให้ได้ภายใน ๓๐ วัน (ม.๕๒) และนายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกัน ๑,๐๐๐ บาทและแจ้งเข้าภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น ถ้าคนต่างด้าวหานายจ้างไม่ทันก็ต้องกลับบ้านทันที ซึ่งหน้าที่ในการส่งคนต่างด้าวกลับบ้านก็จะต้องแล้วแต่ว่าใครเป็นคนนำเข้ามา ถ้านายจ้างเป็นคนนำเข้ามาเองก็เป็นภาระของนายจ้าง แต่ถ้าให้ บนจ. (แบบผม) นำเข้ามาให้ก็เป็นภาระของ บนจ.แทน


แต่ถ้าเป็นกลุ่ม ๒๙ ธ.ค. ๖๓ (กลุ่มเสรี๊เสรี) กลุ่มนี้คนต่างด้าวก็ต้องนำหลักฐาน (เช่น หนังสือลาออก) ไปพิสูจน์ต่อนายทะเบียนว่า ตนได้ลาออกจากนายจ้างรายเดิมแล้วจริง แล้วก็คงต้องขอให้นายทะเบียนท่านเมตตารับ “แจ้งเข้า” ให้ (ม.๑๓) กลุ่มนี้ตามจริงถ้านายจ้างเดิมแจ้งออกแล้วคนต่างด้าวก็จะสามารถหางานใหม่ได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ออกจากที่ทำงานเก่า แล้วนายจ้างก็ต้องทำแบบที่ผมอธิบายไปข้างตนคือต้องวางหลักประกัน ๑,๐๐๐ บาทและแจ้งเข้าภายใน  ๑๕ วันนับแต่วันที่เริ่มจ้างคนต่างด้าวทำงา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.