ข่าวดี!! แรงงานต่างด้าวที่ MOU ครบ 4 ปี ต่ออายุ ในไทยได้แล้ว

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานตาม MOU และใบอนุญาตทำงานครบ 4 ปี สามารถ ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงานเพิ่มได้อีก 2 ปี โดยที่ตัว แรงงาน ไม่ต้องกลับไปทำที่ประเทศต้นทาง

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน MOU ที่ครบ 4 ปี ให้แรงงานของท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่..

สายด่วน 1 : 085-386-3333 (คุณเซฟ)

สายด่วน 2 : 085-384-2222 (คุณส้มโอ)

LINE : @pronchinda หรือ “คลิ๊กที่นี่”

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว และ กัมพูชา ที่ เข้ามาทำงานตามระบบ MOU และใบอนุญาตทำงาน ครบ 4 ปี สามารถ ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน MOU เพิ่มได้อีก 2 ปี โดยไม่ต้องกลับประเทศ (เฉพาะ MOU ที่ครบวันที่ 1 พ.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64) นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมการจัดหางาน ขยายกรอบระยะเวลา การอนุญาตทำงานให้ คนต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานตาม MOU จาก 4 ปี เพิ่มเป็น 6 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว -> ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี

ขั้นตอนในการต่ออายุ MOU สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติ เช่นเดียวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน MOU แบบ 2 ปีหลังได้ โดยที่ นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน (บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ พรจินดา กรุ๊ป จำกัด) ดำเนินการให้ก็ได้ 🥰

เงื่อนไข:

แรงงานต่างด้าว ต้องเป็น แรงงานต่างด้าวที่นำเข้ามาในรูปแบบ MOU และ ใบอนุญาตทำงานครบกำหนด 4 ปีตามช่วงเวลาดังกล่าว เท่านั้น

ต่ออายุ MOU

เอกสารที่ต้องใช้ (นายจ้าง)

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นนิติบุคคล)

** เอกสารเซนต์ชื่อด้วยปากกาหมึกน้ำเงิน และ ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกฉบับ **

เอกสารที่ต้องใช้ (คนต่างด้าว)

  1. หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง
  2. ใบอนุญาตทำงาน (work permit) ตัวจริง
  3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่เสื้อคอปกสุภาพ จำนวน 4 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จค่าตรวจโรค ตัวจริง

ค่าบริการ ปกติ 8,000 ลดเหลือ 7,400 บาท (ไม่รวมค่าตรวจโรค)

สามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องการ ต่ออายุ MOU ของ แรงงานต่างด้าว เพิ่มเติมได้ที่

LINE: @pronchinda หรือ คลิ๊กที่นี่
หรือที่สายด่วน โทร. 085-386-3333 หรือ 085-384-2222
ทุกวัน เวลา 9:00 – 18:00 น.

เรายินดีให้คำแนะนำวิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย