fbpx

บริการของเรา | Our Services

456

นำเข้าแรงงานคนใหม่

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวคนใหม่ภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU จำนวน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์(พม่า), ลาว และ กัมพูชา เพื่อเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย.

ปรับสภาพแรงงานคนเก่าในประเทศ

บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์(พม่า), ลาว และ กัมพูชา ที่ผิดกฎหมายในประเทศให้ถูกกฎหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU รวมถึงต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานที่หมดอายุ.

วางระบบบริหารแรงงานต่างด้าว

บริการวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์(พม่า), ลาว และ กัมพูชา ร่วมกับนายจ้างที่สถานประกอบการ ทั้งเรื่องงานทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, ประกันสังคม, ตรวจสอบและประเมินผลการทำงาน, ตรวจสุขภาพ, สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง หัวหน้างาน แรงงานต่างด้าว รวมถึงการแจ้งที่พักอาศัยและการรายงานตัวของคนต่างด้าว.